Shekhar T Venkataraman

(412) 521-0689 5448 Hobart St Pittsburgh, PA 15217